Nezařazené

14. ročník konferencie CHÉMIA 2019 v Liptovskom Jáne

V dňoch 25. až 27.septembra sa tradične koná v hoteli SOREA MÁJ v nádhernom prostredí Jánskej doliny konferencia CHÉMIA 2019. Jej organizátormi sú Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR spolu so spolupracujúcimi organizáciami a odbornými garantmi. Hlavnými témami tohtoročného 14.ročníka sú Responsible Care (zodpovedná starostlivosť), environmentálna a chemická legislatíva.
Konferencia vytvára priestor na stretnutie zástupcov výrobcov, dovozcov, distribútorov a používateľov chemických látok a priemyselných zväzov. V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami v chemickej legislatíve v EÚ poskytne priestor   na výmenu skúseností s implementáciou environmentálnej a chemickej legislatívy do praxe. Informuje o tom Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR.

,,Prvý deň konferencie 25. septembra 2019 bude venovaný blokom: Responsible Care, Bezpečnosť chemických prevádzok, Obehová ekonomika a odpady, BAT a BREF, Emisie do ovzdušia, Nízkouhlíkové hospodárstvo. Druhý deň sa rozoberie odborná problematika v týchto sekciách: Centrálna evidencia nebezpečných zmesí, REACH, Biocídy, Bezpečný manažment. Posledný – tretí deň sa budú konať diskusie pri okrúhlych stoloch na témy Toxikologické centrá a Biocídy,“ uviedla S.Surová.

Dodala, že RESPONSIBLE CARE je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických výrobkov.

,,Na konferencii okrem iného v prvý deň odznejú informácie o celoeurópskom význame kampaní EU OSHA na ochranu zdravia a bezpečnosti pri  práci, o zákone o odpadoch a predchádzaní vzniku odpadov v SR, ale aj o príprave, cieľoch a princípoch obehovej ekonomiky, či nízkouhlíkovom hospodárstve. Druhý deň to budú informácie o toxikologických centrách, z  Európskej chemickej agentúry a o Národnom toxikologickom informačnom centre. Na programe sú aj nové povinnosti a informácie z chemickej legislatívy (klasifikácia látok, registrácia, jednotný identifikátor zmesí UFI, novinky z toxikologických testov, aktuálny stav pri biocídnych výrobkoch, kozmetické  výrobky a ich uvádzanie na trh EÚ. Nebudú chýbať ani správne prístupy k hodnoteniu pracovných rizík  ako prevencia možných poškodení zdravia z práce,“ povedala S.Surová.

Dodala, že prednášať budú domáci a zahraniční odborníci z medzinárodných organizácií (napr. Cefic-Európskej rady chemického priemyslu, z organizácií v ČR,…), firiem a korporácií, ale aj odborní pracovníci MŽP SR, MH SR a SIŽP.

ŠÚ SR v prvom polroku 2019 evidoval v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 297 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. V odvetví rafinovaných ropných

Wearable Device Power Solution

Wearable

Wearable technology engineers and designers face the same challenge all the time — how do you design a battery, which is often the largest single component of a wearable device, to keep it beautiful and functional? Batteries are heavy. They are clunky and unwieldy – but they are essential to keeping every technology going.

What is Wearable Power?

Unfortunately, when we jog, we can’t plug in the power, so battery power is an absolutely essential part of any wearable technology. Our smartphones need charging, our fitness trackers, our wearable cameras and camcorders. Without power, we can tie wearable gems to our legs and wrists. This is where wearable battery come in. The wearable battery is connected to the wearer’s clothing or straps and provide the same amount of energy as they do for other wearable technologies. They are small, light, unobtrusive, and carry enough power to power all your wearable devices.

In wearable devices, the battery is usually very small (for example, 100 mAh), and the device takes several days or even weeks without charging, so power consumption is a key design consideration. Therefore, high power conversion efficiency will be a key design element.

Stylish wrist-worn wearable devices need to be kept to a minimum size in order to maintain their cool features. This drives a high level of full device integration including batteries. In addition, wearable devices can employ a novel battery.

The Biggest Challenge For Wearable Tech

1. The battery intelligent management system should have almost all types of safety design, including overvoltage protection, overcurrent protection, overtemperature protection, short circuit protection, and low-temperature charging, even when the power solution size must be kept very small. is also like this.

Smart wearable devices

2. Because the wearable battery is small, the need for charging accuracy is increased, making charging these small batteries is not an easy task. The charger must be able to provide a smaller charge cut-off current. In other words, the accuracy of the charger should be higher, up to mA level. For example, in a smartphone system, the normal charging current of a 2,000 mAh battery is 1.2 A (0.6 C), and the charging cut-off current should be 1/10 to 1/20 of the normal charging current, that is, 120 mA to 60 mA.
However, in the bracelet, since the battery capacity may be 100 mAh, the normal charging current will be 60 mA, and the charging cut-off current should be 6 mA to 3 mA. Charger devices that meet this requirement are difficult to find.

3. Wearable devices should have a long battery life. Often, consumers are not happy if they charge their devices every day. In the current situation where many of the best smartphones have to be recharged in a day or two, end users are clearly looking forward to improvements. The entire power management should be able to provide a highly efficient power supply.

4. In wearable devices, the failure point of many products is the charging/signal connector because of the relationship between humidity and corrosion.

Wearable Power Products

In response to these design challenges, Grepow batteries have taken corresponding measures to gradually solve the battery runtime requirements based on their cutting-edge battery production technology. We need to use a novel battery while using a wearable device. The novel battery power density is increased in that it takes longer to convert to available power.

Novel battery

With the great success of wearable applications such as smart shoes and Bluetooth headsets, small batteries have become the decisive choice for wearable devices. Wearable devices can be used in any area, and some battery designs are limited to size or special shape requirements. Grepow wearable battery has a small size, irregular shape, wide application temperature range (-40 ° C ~ 50 ° C or -20 ° C ~ 60 ° C), etc., is a customer custom power solutions, is also a development trend.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: https://www.grepow.com/

How to Increase Bluetooth Headset Battery Life?

bluetooth headset

I believe that many drivers and friends have such troubles, it is not convenient to answer the phone when driving. The advent of the Bluetooth headset has solved this problem very well. Let us avoid the annoying wires and easily talk in a variety of ways.

So how to charge the Bluetooth headset? Speaking of this problem, maybe a friend is thinking, isn’t it simple enough to charge a Bluetooth headset? Plug the plug directly and turn the power on. In fact, Bluetooth headset charging is still very skillful, the correct charging method can maintain the life of Bluetooth. Next, I will introduce the Bluetooth headset charging method for everyone.

Bluetooth headset charging process

Choose the right charger. General Bluetooth headsets have dedicated chargers. If you don’t have a dedicated charger, you can find the charging interface (some are small round holes, some are MiniUSB universal interfaces), and the charger with the same rated output power.

charging

When charging, insert all the plugs in. Don’t just insert more than one half, which will damage the machine for a long time. When plugging or unplugging the charging plug, it should be lighter, otherwise, the plug will be loose if the time is long.

If you plug the Bluetooth headset into the dock or the charging box to charge, it will take longer to charge than when you charge directly to the Bluetooth headset. The charging method is the same as charging the earphone directly, and inserting the charging wire into the hole of the base can be inserted.

When the battery is charged, the red indicator lights up, indicating that it is charging. If the charging is completed, the indicator light will turn blue and the charger can be removed.

When charging the Bluetooth headset, try not to use the headset again to avoid accidental damage.

Bluetooth headset charging time

The Bluetooth headset battery is not fully charged when it leaves the factory. In order to fully activate the battery, charge the first three times for 6-8 hours. It will be 2-3 hours after each charge. When charging, it is usually a bright red indicator light. If the light is off, the power is already full (the individual headphones are full of blue or green light, the manual will indicate).

bluetooth headset battery

In order to achieve the longest battery life, it is necessary to master the correct method of charging the Bluetooth headset, that is, charging only when the battery is low.

Life of Bluetooth headset

The normal life of a Bluetooth headset is generally related to its battery life. The number of times the battery is charged is about 500 times. That is, the normal service life is about 2 years. The battery of the general Bluetooth headset can talk for 8-10 hours continuously, listen to music for 6-8 hours, and can stand for 15-30 days. The life of the Bluetooth headset battery is mainly related to the quality of the battery. The quality of the wireless Bluetooth headset battery can be used for 2-3 years.

Bluetooth headset charging time

The charging time of a single ear Bluetooth headset is generally not more than 3 hours. This is the best charging time. It is better not to exceed 4 hours for the Bluetooth headset of both ears. Everyone knows that the lithium battery inside the Bluetooth headset is small in size, and the charging time is useless. It is not like our mobile phone battery, it can extend the charging time. A better and more accurate explanation should be said, as long as the charging indicator of the Bluetooth headset does not flash, indicating that the charging is full, then we do not need to recharge, you can unplug the power.

Bluetooth headset is also an electronic product, built-in battery, battery charging has a long life, the general battery charging cycle is 300 to 500 times, the more the number of charging, the battery’s ability to continue to charge is smaller, this is the characteristics of the battery, Therefore, the endurance ability will be worse and worse, and some low-end Bluetooth headsets are used with very poor batteries, and the actual number of cycles is less than 100 times.

Bluetooth headset battery

Customized Bluetooth Headset Battery with Long Life

Most batteries for Bluetooth headset are a rectangular shape, which capacity is 200 to 500mAh range, but they do not make use of the entire space of the headphones they power, because most headphones are the round batteries or oval shape batteries.

The customized shaped batteries created by Grepow can better fit into the remaining spaces of the headphones, and provide maximum capacity. Furthermore, Grepow provides solutions for high discharge rates and high voltage cells. Customers need only focus on the design of their product, Grepow will provide the maximum capacity solution.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: https://www.grepow.com/

How Does Cold Weather Affect Batteries?

cold weather

In the low-temperature environment, the chemical reaction rate becomes slower, the resistance value of the electrolyte becomes larger, the lithium-ion traversing performance becomes worse, the activity decreases, and the discharge current becomes smaller, resulting in a decrease in the usable capacity of the battery. Lithium batteries consume a lot of power at low temperatures, which is actually the illusion of everyone. The essence is that the battery capacity of the lithium battery itself is reduced.

Electrical conductivity and material activity in the cell

Experimental data: The power consumption of the same mobile phone at -5 °C is 1.7 times that of 20 °C. The essence is that the current of the lithium battery becomes smaller and the available capacity is reduced.

When the mobile phone detects that the battery capacity is low, and the ambient temperature is low, resulting in a small current, the temperature protection circuit in the battery built-in protection board is activated, and the mobile phone will automatically shut down. When the ambient temperature returns to the normal value and the temperature protection circuit are turned off, the mobile phone can work normally.

In order to avoid the above situation, in the low-temperature environment, it is best not to use the mobile phone for a long time. When you go out, you should put the mobile phone in your pocket, pack and other places where you can keep warm. You can also buy a thick mobile phone case for your mobile phone to keep warm.

low temp battery application

In fact, condensed water is more serious than low temperature. Returning from the cold outside to the indoors, the warm air in the room condenses in the cold, and water vapor is generated on the mobile phone. If water vapor enters the motherboard, the phone will get wet, crash or fail to boot. Therefore, in the case of a large temperature difference, avoid the phone is exposed, if you have to talk, you can plug in the headset.

In fact, many factors will affect the mobile phone battery, but the temperature has the greatest impact on the battery. The impact of low temperature on the mobile phone battery is mainly manifested in three aspects. First, as mentioned above, it will affect the conductivity and material activity in the battery. To reduce the battery capacity, secondly, the low temperature easily causes the circuit board to form a mist and cause a short circuit. In addition, the battery is affected by the low-temperature environment for a long time.

If it is only studied from the viewpoint of capacity, the electrolyte used for the lithium battery acts as an organic liquid, like grease, and becomes viscous or even condensed at a low temperature. At this time, the activity of the conductive lithium salt is greatly limited in the inside, so that the charging efficiency is very low, which may cause the lithium battery to be charged slowly at a low temperature, and the charging is not full, and the discharge is also the same.

The perspective of battery capacity

Although the normal operating temperature of the mobile phone battery is relatively wide, as the temperature is lowered, the discharge performance of the lithium battery will be significantly reduced, the discharge platform will be significantly reduced, and the discharge capacity will be significantly reduced. However, because of the different battery performance of different brands, there is a certain difference in low-temperature resistance. Therefore, some users say that the capacity change of a battery with a capacity of 3000 mA at 30 degrees in a low-temperature environment is unpredictable but generally Say, as long as the temperature is above zero degrees Celsius, the available capacity of the mobile phone battery will not drop significantly.

low temperature shaped battery

In addition, it seems that there is no official data on the influence of temperature on battery capacity on the Internet. Only the capacity performance of a certain brand battery affected by temperature can be found. You can refer to When the temperature drops to -30 °C, the discharge capacity of the battery is the room temperature discharge capacity. 87.0%, the average discharge voltage is reduced by 0.598V compared with room temperature, and the stored energy is only about 70% of the ordinary environment. The constant current charging capacity of the lithium-ion battery is only 14% of the total charging capacity, and the constant voltage charging time is It will also become very long.

It can be seen that the effect of extremely low temperature on the battery is very large, but it is not as exaggerated as we think. It is estimated that the temperature should be below 10 degrees and the battery capacity should be more than 90% efficient. If you can avoid exposing your phone to a low temperature when you are at a low ambient temperature, try to keep your phone’s operating temperature above zero degrees Celsius. After using it for a while, the mobile phone’s own heat will gradually work.

Custom low-temperature battery

Grepow low temperature battery can effectively improve the discharge performance of the battery in the low-temperature environment, reduce the internal resistance of the battery, and achieve the effect of high rate discharge. Therefore, its battery life is longer and its power is stronger. This is also one of the core technologies of Grepow, which has the following advantages:

Wide operating temperature range, -40 ° C to 50 ° C. Compared with traditional Li-Polymer batteries, it has broken through the discharge temperature limits of -20℃ to 60℃.

Low Temperature Shaped Battery

High performance of discharge at low-temperature, the lowest one is able to discharge over 60% efficiency @0.2C at -40℃, and discharge over 80% efficiency @0.2C at -30℃.

Flexible size, the battery can be designed according to customer’s size. For example, irregularly shaped batteries:

 ●Ultra Thin BatteryCurved BatteryRound batteriesTriangle BatteryHexagon BatteryUltra Narrow BatteryC Shape BatteryD Shape BatteryPolygonal Battery 

Can be widely used in cold climates and military products. With the ability to mass production, cell consistency is good.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: https://www.grepow.com/

How Does Cold Weather Affect Batteries?

cold weather

In the low-temperature environment, the chemical reaction rate becomes slower, the resistance value of the electrolyte becomes larger, the lithium-ion traversing performance becomes worse, the activity decreases, and the discharge current becomes smaller, resulting in a decrease in the usable capacity of the battery. Lithium batteries consume a lot of power at low temperatures, which is actually the illusion of everyone. The essence is that the battery capacity of the lithium battery itself is reduced.

Electrical conductivity and material activity in the cell

Experimental data: The power consumption of the same mobile phone at -5 °C is 1.7 times that of 20 °C. The essence is that the current of the lithium battery becomes smaller and the available capacity is reduced.

When the mobile phone detects that the battery capacity is low, and the ambient temperature is low, resulting in a small current, the temperature protection circuit in the battery built-in protection board is activated, and the mobile phone will automatically shut down. When the ambient temperature returns to the normal value and the temperature protection circuit are turned off, the mobile phone can work normally.

In order to avoid the above situation, in the low-temperature environment, it is best not to use the mobile phone for a long time. When you go out, you should put the mobile phone in your pocket, pack and other places where you can keep warm. You can also buy a thick mobile phone case for your mobile phone to keep warm.

low temp battery application

In fact, condensed water is more serious than low temperature. Returning from the cold outside to the indoors, the warm air in the room condenses in the cold, and water vapor is generated on the mobile phone. If water vapor enters the motherboard, the phone will get wet, crash or fail to boot. Therefore, in the case of a large temperature difference, avoid the phone is exposed, if you have to talk, you can plug in the headset.

In fact, many factors will affect the mobile phone battery, but the temperature has the greatest impact on the battery. The impact of low temperature on the mobile phone battery is mainly manifested in three aspects. First, as mentioned above, it will affect the conductivity and material activity in the battery. To reduce the battery capacity, secondly, the low temperature easily causes the circuit board to form a mist and cause a short circuit. In addition, the battery is affected by the low-temperature environment for a long time.

If it is only studied from the viewpoint of capacity, the electrolyte used for the lithium battery acts as an organic liquid, like grease, and becomes viscous or even condensed at a low temperature. At this time, the activity of the conductive lithium salt is greatly limited in the inside, so that the charging efficiency is very low, which may cause the lithium battery to be charged slowly at a low temperature, and the charging is not full, and the discharge is also the same.

The perspective of battery capacity

Although the normal operating temperature of the mobile phone battery is relatively wide, as the temperature is lowered, the discharge performance of the lithium battery will be significantly reduced, the discharge platform will be significantly reduced, and the discharge capacity will be significantly reduced. However, because of the different battery performance of different brands, there is a certain difference in low-temperature resistance. Therefore, some users say that the capacity change of a battery with a capacity of 3000 mA at 30 degrees in a low-temperature environment is unpredictable but generally Say, as long as the temperature is above zero degrees Celsius, the available capacity of the mobile phone battery will not drop significantly.

low temperature shaped battery

In addition, it seems that there is no official data on the influence of temperature on battery capacity on the Internet. Only the capacity performance of a certain brand battery affected by temperature can be found. You can refer to When the temperature drops to -30 °C, the discharge capacity of the battery is the room temperature discharge capacity. 87.0%, the average discharge voltage is reduced by 0.598V compared with room temperature, and the stored energy is only about 70% of the ordinary environment. The constant current charging capacity of the lithium-ion battery is only 14% of the total charging capacity, and the constant voltage charging time is It will also become very long.

It can be seen that the effect of extremely low temperature on the battery is very large, but it is not as exaggerated as we think. It is estimated that the temperature should be below 10 degrees and the battery capacity should be more than 90% efficient. If you can avoid exposing your phone to a low temperature when you are at a low ambient temperature, try to keep your phone’s operating temperature above zero degrees Celsius. After using it for a while, the mobile phone’s own heat will gradually work.

Custom low-temperature battery

Grepow low temperature battery can effectively improve the discharge performance of the battery in the low-temperature environment, reduce the internal resistance of the battery, and achieve the effect of high rate discharge. Therefore, its battery life is longer and its power is stronger. This is also one of the core technologies of Grepow, which has the following advantages:

Wide operating temperature range, -40 ° C to 50 ° C. Compared with traditional Li-Polymer batteries, it has broken through the discharge temperature limits of -20℃ to 60℃.

Low Temperature Shaped Battery

High performance of discharge at low-temperature, the lowest one is able to discharge over 60% efficiency @0.2C at -40℃, and discharge over 80% efficiency @0.2C at -30℃.

Flexible size, the battery can be designed according to customer’s size. For example, irregularly shaped batteries:

 ●Ultra Thin BatteryCurved BatteryRound batteriesTriangle BatteryHexagon BatteryUltra Narrow BatteryC Shape BatteryD Shape BatteryPolygonal Battery 

Can be widely used in cold climates and military products. With the ability to mass production, cell consistency is good.

How do I Improve the Smartwatch Battery Life?

SMARTWATCH

Smartwatches are meant to simplify our life. However, this convenience is dependent upon the battery performance of the device. So, it becomes a major reason for concern if the battery drains out at a faster rate and does not last even a day.

Improving your smartwatch battery is a smart move. Limit the functionality and above all the power-hungry display should be dimmed when in dark. Your battery life will surely see improvement.

If you are facing similar issues with the battery of smartwatch then read on to know about these hacks.

Adjust the Brightness

Just like in the smartphone, a bright screen of the smartwatch can eat away a substantial amount of the battery. And, since most of us don’t have to stay out for major part of the day, we can simply adjust the brightness of the smartwatch depending on the environment and see the difference in the battery life.

Change the Watch Face

Did you know that few watch faces consume more battery as compared to others? This is due to the fact that they have more information on the screen which leads to early discharge of the battery. To prevent a situation like this, just change your elaborate Smartwatch face and go for a simple one.

Hybrid smartwatches

The battery drains due to the screen being on. You could look t it less, to make the battery last a little longer. You can now buy hybrid smartwatches, which do not have screens. not having a screen means that the battery can last up to 6 months in some of these.

Smart Watch Battery

Switch on Power Save Mode

This is the first step to save the battery of the smartwatch. However, most of us forget to follow it. Simply switch on the Power Save Mode in your smartwatch and save unnecessary drainage of the battery.

Turn off the Motion Sensor

The motion sensor is one of the most useful and intuitive features in Loop that requires either a lift or tilt of the hand to wake up the Smart Watches. But usually, this gesture lights up the screen even when you don’t intend to look at it which ultimately drains the battery. So, in order to extend the battery life of  Smart Watches, switch off the motion sensor.

Turn off the Pedometer manually

Apart from keeping our life on track, the smartwatch also functions as a fitness band for us. And, keeping that in mind, we use its various health monitoring apps like a pedometer, heart rate monitor, sedentary reminder to name a few. However, out of these features, pedometer consumes the most amount of battery as every time we move, it starts functioning. So, to prolong smartwatch battery life, switch of the pedometer manually after the activity is done.

So, the next time you feel that the smartwatch battery is running out of juice then instead of taking off your watch to charge it in the middle of the day, simply use these tips and improve the battery life of smartwatch.

Customize smartwatch batteries for longer working time

Smartwatch is generally round in shape with a diameter between 42 to 45mm.  Although they are in round shape, most of them still use square-shape batteries which do not utilize the entire space of the watch they power. In contrast, customized shaped batteries created by Grepow better fit into the empty spaces in watches and also increase the maximum capacity available.

Low Temperature Shaped Battery

Furthermore, Grepow provides solutions for high discharge rates and high voltage cells, high energy density battery for the smartwatch. Low-temperature cells can also be manufactured so that they can work even at -40℃.

Grepow is ultimately a one-stop-shop for customization services.  Customers need only focus on the design of the product, and Grepow will provide the best solution for their specific battery systems.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: https://www.grepow.com/

Can You Overcharge a Bluetooth Headset?

Bluetooth headset battery charging time and overcharging is not a concept. Overcharge means that the voltage is higher than the charge cut-off voltage during charging, and the general lithium battery is 4.2V. The voltage determines whether the battery is overcharged and has nothing to do with how much time to charge. But the consumers will take too long to charge as an overcharge.

After charging the Bluetooth headset

After the Bluetooth headset is fully charged, a prompt will be given on the headset or charger, such as the change of the indicator color or the indicator light is off. Most of the electronic products currently on the market use of lithium batteries. The batteries have been activated at the factory, and the lithium batteries have no memory, so they can be used as needed. When the display battery is full, you can turn off the power (you can charge another 1-2 hours after the first three times).

Charging voltage

Generally, due to the battery management chip in the charger or Bluetooth headset, the highest output voltage to the positive and negative terminals of the battery is 4.2V. Even if it is over, there is a protective board built into the lithium battery. This means that the voltage to the cell will never exceed 4.2V. It will not be overcharged for a long time. There is a large Bluetooth headset that can be safely charged, so doing so will not damage the Bluetooth headset battery.

grepow wearable battery

Use of charger

But be careful not to plug in the charger for too long, such as two days a day. If it is too long, the charger will also be charged. Secondly, the Bluetooth headset will cut off the power, so the battery will be used. This may start charging again, then fill it up, then use it again, although the shallower The charge and discharge have little effect on the life of the lithium battery, it has always been to reduce the service life.

Lithium battery overcharging is terrible, and the damage is considered to be good luck. If it is serious, it may explode. The charging explosion in the previous news is the flaw of the design product. The space explosion on the lithium battery is caused by the explosion. Under normal circumstances, the polymer lithium battery will only bulge, leak, and will not explode. It’s okay to charge so many people around, and from another side, the Bluetooth headset battery will hardly overcharge.

Bluetooth headset battery charging tips

1. Do not over-discharge

When the device prompts “The battery is low”, it should be charged; until the device is automatically turned off, it will be charged, and the battery has been over-discharged. This can affect battery life. So when the Bluetooth headset indicates low battery, you can charge.

bluetooth headset battery

2. Do not overcharge

When the charger is full, you should unplug the charger. Nowadays, the charger generally has a design that is full of self-stopping. It is no problem to remove the battery from the charger for a short time, but the battery is left on the charger for a long time, and the voltage of the grid rises late at night, the charger that has stopped charging. After the voltage rises, it will continue to charge, causing the battery to be overcharged. This can affect battery life.

3. Keep the battery

If the battery is not used for a long time, it should be charged to 60%, stored separately in a cool and dry place, and recharged every 4 or 5 months.

4. Standby charging

It is recommended not to use the Bluetooth headset when charging, standby charging.

Proper use of the battery will ensure battery life. The Bluetooth headset battery is double-protected. The adapter has a protection board. The battery has a protection board. When it exceeds the minimum voltage of the protection board, it stops discharging. The charging principle is the same. Basically, there will be no problem with overcharge and over-discharge. If the Bluetooth headset battery is really overcharged, you can’t charge it. So feel free to use your Bluetooth headset.

How Long Does Bluetooth Headset Battery Last?

The Bluetooth headset is a very popular electronic product.  Because of the need to charge, many people are also worried about its battery life. How long is the battery life of the Bluetooth headset?

The battery life of the Bluetooth headset is mainly related to the quality of the battery. Generally, the battery of the Bluetooth headset cannot be replaced. Most of the Bluetooth headset battery is a polymer battery, which is similar to the battery of the mobile phone.

bluetooth headset battery

The talk time of a Bluetooth headset is generally the theoretical data of the laboratory. It is the capacitance of the battery divided by the amount of discharge per hour. Therefore, it is not actual. There may be some error in actual use. After all, the volume is not the same when everyone uses it. In addition, the standby time refers to the case of the pure boot, no pairing, no connection, and not used after pairing.

The lithium battery is best kept between 20% and 80%. It can avoid side reactions (capacity loss) inside the battery caused by overcharging and over-discharge. Frequent charging and discharging in this interval has no effect on the battery. The battery life is fully charged and discharged for 500 cycles. After that, the capacity is greater than 80%. Moreover, electronic products generally have a battery protection circuit that does not cause the battery to be in a floating state.

Bluetooth headset battery

The life of a Bluetooth headset battery is generally around 500 complete cycles. If you charge it once every two days, you can use it for three years. If you charge it once a day, you can use it for two years. But Bluetooth headsets, like phones, are fast consumer electronics so it may be time to move on.

The Bluetooth headset is the same as any rechargeable appliances, as long as you don’t run out of juice to recharge. Again,over-discharge will damage the battery. The overcharge?Impossible. The Bluetooth headset’s battery will stop charging when it’s fully charged.

Usually, you can pay attention to protect the battery, which can reduce battery consumption. For example, Bluetooth can be turned off when charging, and do not make phone calls while charging.

The damage and lifespan of a Bluetooth headset are directly reflected in its fragile battery. Because the battery part of the Bluetooth headset cannot be replaced, once the battery part goes wrong, the whole earphone will be scrapped.

No matter from the feedback from the customer service or the feedback from the consumers, although it can’t be said that all the troubles of the Bluetooth headset are caused by the battery, the probability of the damaged Bluetooth headset caused by the battery is the highest.

The Bluetooth headset battery made by Grepow is lighter, safer and more powerful. It can be customized in various shapes (including circles, arcs, triangles, trapezoid, and so on)and sizes to provide you with high-quality and mature Bluetooth polymer lithium battery solutions. Welcome to contact us to get more Bluetooth lithium battery solutions quickly!

Customized low temperature lithium battery manufacturer

battery manufacture

Low temperature battery

The low temperature lithium battery is a special battery specially developed for the low temperature defects inherent in the performance of chemical power sources. Adopting innovative design concepts, using advanced formula systems and materials, rigorous process manufacturing processes and methods, overcoming multiple technical bottlenecks, and developing low-temperature lithium battery series products. Low-temperature lithium batteries are classified into discharge energy-type low-temperature lithium batteries and rate-type low-temperature lithium batteries according to discharge performance.

Classification and application of low temperature battery

Low-temperature lithium batteries are classified according to discharge performance: energy storage type low temperature lithium battery and rate type low temperature lithium battery.

Low-temperature energy storage lithium batteries are widely used in military tablet computers, paratroopers, military navigation devices, unmanned aerial vehicles, special flight power supplies, satellite signal receiving devices, marine data monitoring devices, atmospheric data monitoring devices, outdoor video. Identification equipment, petroleum exploration, and testing equipment, railway monitoring equipment, outdoor power grid monitoring equipment, military warm shoes, vehicle backup power.

low temp battery application

Low-temperature rate lithium batteries are used in infrared laser equipment, glare-type armed police equipment, and acoustic armed police equipment.

Low-temperature lithium batteries are divided into application areas: military low-temperature lithium batteries, industrial low-temperature lithium batteries.

Divided into three series according to their use environment: civilian low temperature battery, special low temperature battery, extreme environmental low temperature battery,

A. civilian low-temperature lithium battery: -20 °C battery 0.2C discharge accounted for more than 80% of the rated capacity; -30 °C battery 0.2C discharge accounted for more than 50% of the rated capacity;

B. Special low-temperature lithium battery: 0.2C discharge of -40°C battery accounts for more than 80% of rated capacity; at -50°C, battery 0.2C discharge accounts for more than 30% of rated capacity;

C. Extreme environment low temperature lithium battery: When the temperature is -50 °C, the battery 0.2C discharge accounts for more than 50% of the rated capacity.

Low temperature battery custom manufacturer

1, low temperature battery custom manufacturer – Grepow

Founded in 1998, Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd. is an advanced technology new energy company specializing in the development, production, and power management system development of nickel-hydrogen batteries and lithium-ion batteries. After decades of development, GREPOW has become one of the domestic advanced technology manufacturers of high-rate and large-capacity batteries.

With the steady improvement of the company’s market competitiveness, Grepow has become a custom manufacturer of low-temperature batteries with independent research and development and manufacturing. In the self-developed high-end manufacturing system and technological innovation, intellectual property protection, and other comprehensive capabilities, the company has greatly improved the difficulty and cost of domestic counterparts and formed the first echelon with internationally renowned companies in this professional market. Grapp will continue to adhere to the market demand-oriented, customer-centric, and continuously enhance product innovation.

2, Grepow low temperature shaped battery

Grepow low-temperature shaped battery can effectively improve the discharge performance of the battery in low temperature environment, reduce the internal resistance of the battery, and achieve the effect of high-speed discharge. Therefore, its battery life is longer and its power is stronger. At low temperature, discharging at 0.2c at -30 °C, the discharge capacity of Grepow’s low temperature battery is still more than 80%, which is one of Grepow’s core technologies, with the following advantages:

A, low temperature discharge performance, the lowest at -40 ° C with 0.2c discharge, the efficiency of 60% or more; in the -30 ° C environment, with 0.2c discharge, the discharge capacity of 80%;

B, wide operating temperature range, -40 ° C to 50 ° C;

low temperature shaped battery

C, excellent low-temperature cycle performance, charging and discharging at 0.2c in -30 °C environment, the capacity is maintained above 85% after 300 cycles;

D, high-security performance, meet UL/CE/UN certification;

E, flexible size, can be customized according to customer needs in size and shape.Every shape is possible, such as the following:

Ultra Thin BatteryCurved BatteryRound Lipo BatteryTriangle BatteryHexagon BatteryUltra Narrow BatteryC Shape BatteryD Shape BatteryPolygonal Battery

F, with the ability to mass production, the battery consistency is good;

G, can generate large current at -40 ° C, maintaining large capacity;

H, in the working environment of -40 ° C, still maintain its excellent performance;

3, Grepow low temperature lithium iron phosphate battery

Grepow low-temperature lithium iron phosphate battery is a new technology developed through long-term research and development. We have added special functional raw materials to the electrolyte. The excellent raw materials and technology ensure the high-efficiency discharge performance of the battery at very low temperatures. Has the following advantages:

A, using superposition technology, low internal resistance;

B, excellent low temperature performance: discharge at 0.5C at -40 ° C, discharge capacity exceeds 60% of the initial capacity; discharge at -35 ° C, C, 0.3C, discharge capacity exceeds 70% of the initial capacity;

D, wide operating temperature range, -40 ° C to 55 ° C;

E, can be charged at -20 ° C;

F, using lithium iron phosphate chemical substance, high safety, and long cycle life;

G, flexible size, can be designed according to customer needs for the size and shape of the battery.

If you are interested in our products, please don’t hesitate to contact us at any time!
Email: info@grepow.com
Grepow Website: http://www.grepow.com/

【期間限定商品】ASUS B31N1631手帳交換バッテリー3653mAh/42WH / 11.55V

[ASUS互換製品] [送料無料] ASUS VivoBook 15 X505BA-1A X505BA-1B X505BP-3F,3653mAh/42WH /11.55Vバッテリー内蔵の交換用バッテリー、B31N1631リチウムイオンノートパソコンのバッテリー、元のバッテリーと100%互換。 私達は私達が私達のウェブサイトで提供するすべての製品が新しくて、少しの材料または製造上の欠陥も含まないことを保証します。 あなたは私たちと一緒に安全かつ確実に買い物をすることができます。

ASU19M481

  • ブランド : ASUS
  • タイプ(材質) : Li-ion
  • 容量 : 3653mAh/42WH
  • 電圧 : 11.55V
  • 商品コード : ASU19M481

B31N1631 次のモデルで利用可能:

B31N1631

製品 ASUS B31N1631 製品モデルとは ASUS VivoBook 15 X505BA-1A X505BA-1B X505BP-3F 完全に互換性があります:

For ASUS VivoBook 15 X505BA X505BP X505BA-BR016T
ASUS VivoBook 15 X505BA-1A X505BA-1B X505BP-3F

 

ASUS B31N1631電池に関するFAQ

1.電池のメンテナンス方法

システムによって異なります。ニッケルカドミウム電池を取り付ける前に、必ずニッケルカドミウム電池を完全に取り外してください。放電機能付きの充電器を使用するのが最善です。すべての電池は時折よく循環します:電池は連続して数回放電され充電されます。これにより、メモリ効果によって制限されたパフォーマンスが回復します。

2. バッテリーは何ですか?

電池セルはそれらがそれらの機能を試験することを可能にするために製造中に絶えず充電される。バッテリーの製造から販売までにかかる時間によっては、バッテリーの電力が失われます。初めて使用する前にバッテリーを充電してください。メモリ効果を避けるために、Ni-CDバッテリを最初に放電する必要があります。

3. 新しい電池はすぐに全容量を使いますか?

いいえ。新しいバッテリーは、数回の充電/放電サイクルを経て初めて完全に充電されます。充電式バッテリーは、バッテリーを戻すと完全に充電されます。

4. バッテリーの充電速度はどのくらいですか?

使用する充電器によって異なります。充電器の充電電流が高ければ高いほど、バッテリーはより完全になります。通常の店では10〜16時間かかります(通常の「1泊料金」)。急速充電は約2〜3時間かかります。あなたは超高速店で約30分間バッテリーを充電することができます。詳しい情報は充電器の取扱説明書にあります。

ここでは、参考として他のバッテリーを提供します。

« Předchozí stránkaDalší stránka »